fbpx

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ „TortugaFriends”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin” lub „Warunki usługi”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Tortuga Friends przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android  lub IOS (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest spółka NT.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem  KRS: 0000338017 NIP: 6222720614 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, opłaconym w całości (dalej: „Operator”).
 3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”). Dokonanie rejestracji przez osobę niepełnoletnią jest całkowicie zabronione. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację Aplikacji Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, Aplikacja nie powinna być używana przez kierowcę podczas prowadzenia pojazdu.
 5. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  • nawiązywania kontaktu pomiędzy kierowcami motocykli podróżującymi do określonego miejsca docelowego a motocyklistami  zamierzającymi udać się w tym samym kierunku, w celu zapewnienia im możliwości wspólnej podróży wymianie informacji drogowej pomiędzy użytkownikami Aplikacji,
  • dostarczaniu informacji o natężeniu ruchu na drogach,
  • informowaniu o produktach i usługach podmiotów trzecich,
 6. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na smartfonach obsługujących jeden z niżej wskazanych systemów operacyjnych:
  • Android wersja 5.0 i nowsze,
  • iOS w wersji najnowszej dostępnej na rynku.
 7. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.  Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w § 2 ust. 2 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji lub oprogramowania Urządzenia. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia.
 8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
 9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób , korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.
 2. Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  • dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji najnowszej dostępnej na rynku
  • dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 5.0 (lub nowszej).
 3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.
 4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:
  • aktywną usługę GPS,
  • aktywne połączenie internetowe,
  • aktywne połączenie bluetooth,
  • aktywne połączenie Wi-Fi
 5. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

§ 3
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. W trakcie pierwszego uruchomienia Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).
 2. Aby założyć Konto, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji;
  – unikalny nick (nazwa użytkownika), pod którym będzie w niej występował
  – numer telefonu;
  – adres e-mail;
  – hasło;
  – powtórzone hasło;
  – kraj zamieszkania;
  oraz potwierdzić, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem oraz Politykę Prywatności i akceptuje jego treść.
 3.  Na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdzającym zakończenie procesu Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny lub skopiować go do paska adresu swojej przeglądarki internetowej, a następnie potwierdzić „Akceptuj warunki”. Następnie w przeglądarce internetowej wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu Rejestracji, a Użytkownik będzie mógł zalogować się do Aplikacji.
 4.  Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Aplikacji oraz funkcjonalności Aplikacji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
 6. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
  • aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;
  • zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.
 7. Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
 9. Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał – posługując się tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie.

§ 4
WERYFIKACJA

 1. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, Operator może utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości.
 2. Użytkownik jest świadom i godzi się z faktem, że jakiekolwiek odniesienia w ramach Usług do „zweryfikowanych” informacji lub podobnego rodzaju wyrażenia oznaczają jedynie, że dany Użytkownik pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacji. Operator w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności lub ważności informacji będących przedmiotem procedury weryfikacji.

§ 5
OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI

 1. Użytkownik może zintegrować Aplikacje ze swoim kontem na portalu społecznościowym – Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 2. Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować, jak również dokonać jej dezaktywacji, w dowolnym czasie.

§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
  • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji wymienionych w pkt § 1 ust. 2 Regulaminu.
 5. Aplikacja korzysta z aplikacji API Google Maps. Umożliwia to wyświetlanie map w Aplikacji i korzystanie z map. Bez aplikacji API Google Maps Aplikacja nie może działać. Warunki korzystania z usług firmy Google są dostępne tutaj: https://policies.google.com/terms?hl=pl. Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google Maps znajdziesz na stronie: https://www.google.com/help/terms_maps.html. Deklarację o ochronie danych firmy Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody za pośrednictwem używanego systemu operacyjnego wykorzystany zostanie system Google Maps do obliczania przewidywanych tras przejazdów oraz interaktywnego wyświetlania odległości innych użytkowników. Operator przetwarza informacje o lokalizacji w systemie GPS zgodnie z artykułem 6 (1) b) RODO. Dane o lokalizacji Użytkownika w systemie GPS przekazywane są firmie Google tylko w formie anonimizowanej. Identyfikacja Użytkownika jest niemożliwa.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

§ 8
ZAPROSZENIE NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji Użytkownik może w dowolnej formie zaprosić osoby trzecie do skorzystania z Aplikacji.
 2. Osoba zapraszana do Aplikacji przez Użytkownika wyraża zgodę na poinformowanie zapraszającego o fakcie skorzystania z Aplikacji, a tym samym z Usług dostarczanych przez Operatora.
 3. Zaproszenie innej osoby do korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poinformowanie zapraszanego o tym, że zapraszający korzysta z Aplikacji.

§ 9
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Użytkownik, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać na Platformie swoje Ogłoszenia, podając informacje dotyczące planowanego Przejazdu (data/godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, itp.).
 2. Zamieszczając swoje Ogłoszenie, Użytkownik może określić miasta, w których zamierza się zatrzymać, aby spotkać innych Użytkowników. Poszczególne odcinki Przejazdu pomiędzy tymi miastami lub jednym z tych miast, a miejscem wyjazdu lub przyjazdu są dalej określane jako “Odcinki”.
 3. Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:
  • posiada ważne prawo jazdy;
  • zamieszcza Ogłoszenia dotyczące wyłącznie pojazdów, których jest właścicielem lub z których korzysta za wyraźną zgodą ich właściciela, a w każdym przypadku, do których wykorzystania jest uprawniony w celu odbywania wspólnych przejazdów;
  • pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;
  • nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;
  • nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Przejazdu;
 4. Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego w Aplikacji. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji Przejazdu na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu.
 5. Pod warunkiem, że Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono zamieszczone w Aplikacji i będzie w ten sposób widoczne dla innych Użytkowników. Operator zastrzega sobie prawo – na podstawie wyłącznie własnej decyzji i bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia – odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu lub jeżeli uważa, że przynosi ono jakiekolwiek szkody dla wizerunku Operator bądź Aplikacji.
 6. Użytkownik godzi się z faktem, że kryteria brane pod uwagę w zakresie klasyfikacji oraz kolejności wyświetlania Ogłoszeń zależą tylko i wyłącznie od decyzji Operatora.

§ 10
ZOBOWIĄZANIA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z Aplikacji.
 2. Ponadto, w odniesieniu do korzystania z Aplikacji i podczas Przejazdów, Użytkownik zobowiązuje się, że:
  • nie będzie wykorzystywał Aplikacji do jakichkolwiek celów zawodowych, handlowych lub umożliwiających uzyskiwanie zysków;
  • nie będzie przekazywał Operatorowi (w szczególności podczas tworzenia lub aktualizacji swojego Konta) lub innym Użytkownikom jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd bądź mających na celu popełnienie oszustwa;
  • nie będzie zamieszczał na Platformie jakichkolwiek wypowiedzi lub postów zawierających treści o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, wulgarnym, agresywnym, niedozwolonym, gwałtownym, stanowiącym groźby lub przypadki molestowania, o charakterze rasistowskim bądź ksenofobicznym, posiadających podłoże seksualne, nakłaniające do przemocy, dyskryminacji bądź nienawiści, zachęcającym do korzystania z substancji niedozwolonych, a w ujęciu bardziej ogólnym – niezgodnych z celami działalności Platformy oraz mogącymi przynosić szkody dla Operatora, bądź jakichkolwiek stron trzecich, a także niezgodnych z dobrymi obyczajami.
  • nie będzie naruszał jakichkolwiek praw Operatora oraz jej wizerunku, a w szczególności jej praw własności intelektualnej;
  • nie będzie otwierał więcej, niż jednego Konta na Aplikacji oraz nie będzie otwierał Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby;
  • nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami, w szczególności za pośrednictwem Aplikacji, w żadnych innych celach, niż określenie warunków wspólnego wykorzystywania aplikacji;
  • będzie przestrzegał wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności

§ 11
ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

§ 12
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora, jako ich administratora, zostały wskazane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://tortugafriends.com/polityka-prywatnosci/

§ 13
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem info@tortugafriends.com
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji), model Urządzenia nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.tortugafriends.com.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
 4. Regulamin aplikacji mobilnej obowiązuje od dnia 01.09.2018 roku.